Admitere

START ADMITERE

08-26 iulie 2024

Preînscriere admitere online

Licență

28 martie – 2 iulie 2023

Perioada de înscriere

Medicină Veterinară (română)

08 – 19 iulie 2024

Criterii de admitere

 50% proba scrisă

 50% medie examen bacalaureat

Medicină Veterinară (engleză / franceză)
08 – 22 iulie 2024

Criterii de admitere

 90% medie examen bacalaureat

 10% voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor (adeverințe/certificate de voluntariat, scrisori de recomandare)

Master

Perioada de înscriere

1-18 iulie 2022

Criterii de admitere

Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu/program de studii, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale / online (Anexa_4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei este de competenţa fiecărei facultăţi, care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina web.

Înscrie-te în 3 pași

Cariera ta în Medicină Veterinară începe acum!

Documente necesare

Licență - Medicină Veterinară în limba română

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale – cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, în perioada 4 – 19 iulie 2022 pentru programul de studii Medicină Veterinară în limba română și în perioada 1 – 19 iulie 2022 pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză și franceză, conform Calendarului de admitere.

  • Cererea tip de înscriere (formularul de înscriere) completată şi semnată de către candidat, după examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;
  • Diploma de bacalaureat (în perioada stipulată în calendarul desfăşurării admiterii) – în original (pentru buget) sau copie certificată de către persoana desemnată ca fiind conform cu originalul (pentru taxă). Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, pot prezenta la înscriere, pentru prima sesiune de admitere la facultate (iulie – august 2022), în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu (în original), în care vor fi menţionate obligatoriu media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original (după expirarea adeverinţei originale de promovare a bacalaureatului), din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la buget, până la data de 01 octombrie 2023, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
  • Foaia matricolă (în original sau în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată);
  • Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC), în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României;
  • Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, însoţită de o adeverinţă în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Cartea de identitate sau paşaportul valabil în copie;
  • Certificatul de naştere, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată;
  • Certificatul de căsătorie, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de medicul şcolar sau teritorial sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul Medicină veterinară;
  • Patru fotografii color tip buletin (* în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere – online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere

Licență - Medicină Veterinară în limba engleză/franceză

Depunerea dosarelor complete se face online sau prin trimitere a documentelor necesare admiterii prin poșta ordinară sau în cazuri excepționale – cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID se poate face personal de către aceștia. Candidații vor efectua o preînscriere online conform calendarului admiterii:

EN

APPLICATION FORM

APPLICATION FORM – LETTER OF ACCEPTANCE

CONDITIONS FOR APPLICATION 2023

GDPR FORM

REQUEST FORM RECOGNITION OF STUDIES – EU CITIZENS

FR

METHODOLOGIE D’ADMISSION POUR LES ETUDES DE LICENCE DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITE DE SCIENCES AGRONOMIQUES ET MEDECINE VETERINAIRE DE BUCAREST

FORMULAIRE DE DEMANDE SESSION D’ADMISSION JUILLET-SEPTEMBRE 2022

INFORMATIONS sur la protection des données personnelles des candidats (bachelier et master en sciences) de l’USAVM Bucarest

DEMANDE de reconnaissance requise pour l’admission aux études universitaires de licence

DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES

  • Candidații cetățeni români care doresc să studieze la Facultatea de Medicină Veterinară – predare în limba engleză/franceză vor depune un dosar complet la Secretariatul de Admitere al Facultății de Medicină Veterinară prin trimiterea următoarelor documente necesare admiterii:
   • Cerere de înscriere adresată Rectorului universității;
   • Diploma de Bacalaureat – format digital; pentru persoanele care au absolvit în 2024 și care nu au primit diploma pot depune temporar Adeverința de absolvire a examenului de Bacalaureat în format digital, eliberată de liceul în care a fost promovat examenul de absolvire;
   • Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat;
   • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
   • Cartea de identitate – copie certificată conform cu originalul;
   • Două fotografii (* în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
   • Adeverință medicală, care să dovedească compatibilitatea pentru domeniul ales și faptul că acesta nu suferă de boli infecto-contagioase;
   • Documente care să certifice cunoașterea limbii engleze/limbii franceze (nivel minim B1);
   • Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale /scanate și cele originale.
  • Cetățenii UE/SEE, cetăţenii străini non-UE sau cetățenii români cu reședința în străinătate vor depune un dosar complet la Secretariatul de admitere al Facultății de Medicină Veterinară – predare în limba engleză/franceză, prin trimiterea următoarelor documente necesare admiterii:
   • Cererea de înscriere adresată Rectorului universității;
   • Diploma de Bacalaureat sau echivalentul Diplomei de Bacalaureat – original/format digital, împreună cu traducerea legalizată sau apostilată (după caz) în limba română, engleză sau franceză*;
   • Foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ secundar – traducere legalizată sau apostilată (dupa caz) în limba română, engleză sau franceză*;
   • Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat;
   • Certificatul de naștere – traducere legalizată sau apostilată (după caz) în limba română, engleză/ franceză*;
   • Cerere pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației și Cercetării din România – Departamentul de Relații Internaționale (www.edu.ro) pentru cetățenii non-UE; documentele necesare obținerii acestui document vor fi trimise către minister de USAMV din București;
   • Cerere pentru obținerea atestatului de recunoaștere a studiilor liceale eliberată de Ministerul Educației și Cercetării din România (http://www.cnred.edu.ro), pentru candidații cetățeni UE, EEA sau Confederația Elvețiană; documentele necesare obținerii acestui document vor fi trimise către minister de USAMV din București;
   • Pașaport (pentru cetățenii non-UE) sau carte de identitate (pentru cetățeni UE) și două copii de pașaport sau carte de identitate, din care să reiasă fotografia candidatului, data emiterii și perioada de valabilitate a documentului;
   • Patru fotografii (în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2022-2023);
   • Adeverință medicală care să dovedească compatibilitatea pentru domeniul ales și faptul că acesta nu suferă de boli infecto-contagioase;
   • Documente care să ateste cunoștințele de limbă engleză/limba franceză, nivel minim B1.

Master

 

Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu/program de studii, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale / online (Anexa_4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei este de competenţa fiecărei facultăţi, care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina web.

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată admiterii documentele specificate menţiona, cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Documentele care vor constitui dosarul de înscriere și vor fi încărcate în platforma de admitere sunt următoarele:

 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • adeverinţă medicală tip;
 • fotografie tip carte de identitate/buletin (* 4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2022-2023);
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

 

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

Educație veterinară fără frontiere

Intră într-un mediu progresist și dinamic, unde cursurile practice de cercetare a animalelor și experiența clinică sunt prioritare și încep încă din prima zi! Înveți teoria de ultimă oră, dar câștigi și experiență.

Ca medic veterinar asiguri sănătatea, bunăstarea și protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor. 

Suntem lideri în învățământul veterinar din România oferind o deschidere internațională studenților noștri.

Unde te poți angaja?

 • Medic sau farmacist veterinar
 • Specialist în domeniul producției și biotehnologiilor animale
 • Specialist în controlul și eradicarea bolilor la animale
 • Poți cerceta bolile transmisibile de la animale la om
 • Expert în controlul calității produselor alimentare
 • Medic veterinar în unități de procesare a alimentelor de origine vegetală și animală
 • Specialist în laboratoare de profil

ȚIE ȚI SE POTRIVEȘTE?

Îți plac animalele?

Vrei să le oferi primul ajutor?

Vrei să știi cum să comunici cu necuvântătoarele?

Vrei să ai propriul cabinet veterinar?
Îți place medicina?

Ai independență profesională, poți practica jobul de oriunde!

Înscriere

01

Creează cont

Poți crea un cont nou accesând butonul de mai jos

02

Completează dosarul

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat prin încărcarea documentelor în platforma dedicată admiterii.

04

Analiză dosare

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

05

Plată Taxe

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici

Licență

*IF – învățământ cu frecvență

 

DENUMIRELOCURI DISPONIBILE
Medicină veterinară IF/360300 locuri (225 buget, 75 taxă)
Medicină veterinară (în limba engleză) IF/36050 locuri cu taxă
Medicină veterinară (în limba franceză) IF/36030 locuri cu taxă
  

Vezi turul facultății făcut de Andreea!

Facultatea de Medicină Veterinară este locul unde devii eroul și medicul animalelor!

Comunitatea Alumni USAMV București