Medicină Veterinară în limba română

Obiective generale

Programul de studii Medicină Veterinară din domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale este un program de studii universitare integrate licenţă şi master, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene. Se desfășoară pe o perioadă de 6 ani – 360 de credite, sub forma învățământului cu frecvență.

Programul de studiu MEDICINĂ VETERINARĂ are ca obiective generale pregătirea studenților pentru dobândirea de cunoștințe teoretice și abilități practice în domeniul medicinei veterinare.

Obiective specifice

Principalele obiective specifice ale programului de studiu de MEDICINĂ VETERINARĂ sunt reglementate de HG 469/24 iunie 2015, anexa nr. 2, care prevede dobândirea următoarelor cunoștințe şi competențe:

  1. a) cunoștințe corespunzătoare despre științele pe care se bazează activitățile de medic veterinar şi despre dreptul Uniunii Europene referitor la activitățile respective;
  2. b) cunoștințe corespunzătoare despre structura, funcțiile, comportamentul şi nevoile psihologice ale animalelor, precum şi abilitățile si competentele necesare privind creşterea, alimentația, bunăstarea, reproducerea și igiena acestora, în general;
  3. c) abilitățile şi competențele clinice, epidemiologice şi analitice necesare pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor animalelor, inclusiv anestezie, chirurgia aseptică și eutanasiere, considerate individual sau în grup, inclusiv cunoștințe specifice despre bolile transmise la oameni;
  4. d) cunoștințe, abilități și competențe de medicina preventivă, inclusiv competențe referitoare la anchete și cerificare;
  5. e) cunoștințe corespunzătoare despre igiena și despre tehnologia producerii, fabricării și punerii în circulație a produselor alimentare destinate animalelor sau a celor de origine animală destinate consumului uman, inclusiv abilitățile și competențele necesare pentru a înțelege și a explica bunele practici în acest domeniu;
  6. f) cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru utilizarea responsabilă și judicioasă a medicamentelor de uz veterinar pentru tratarea animalelor și pentru asigurarea siguranței în lanțul alimentar și a protecției mediului;

În conformitate cu HG 469/2015 şi cu adresa MECS nr. 351/28.07.2015 s-a recurs la adaptarea unitară a planurilor de învățământ la toate facultățile de Medicină Veterinară din România.

Competențe dobândite de absolvenți la finalizarea studiilor conform reglementărilor europene

Competențe generale:

C1. Sănătatea animalelor; supravegherea şi diagnosticul de laborator veterinar; diagnosticarea, profilaxia şi tratarea bolilor / sindroamelor care afectează animalele

C2. Sănătate publică veterinară, inspecția şi controlul veterinar de frontieră; supravegherea epidemiologică a efectivelor de animale, depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor, inclusiv a zoonozelor

C3. Igiena produselor animaliere şi de origine animală; avizarea producerii, comercializării şi consumului produselor alimentare de origine animală, controlul calității şi siguranței producțiilor animaliere, inclusiv prin analiză HACCP

C4. Testarea, înregistrarea şi autorizarea producerii, a condiționării şi comercializării produselor de uz veterinar şi a altor materii care pot influența starea de sănătate a animalelor; comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special şi medicamentelor de uz veterinar

C5. Asigurarea expertizei şi managementului în protecția, bunăstarea, creşterea, îngrijirea, hrănirea, reproducția şi producția animalieră, precum şi în protecția mediului; controlul igienei furajelor

C6. Efectuarea cercetării științifice şi a activităților de formare profesională, instruire continuă, consultanță şi audit în domeniile de competență.

Descoperă planurile de învățământ

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Anatomie 1

Crearea unui fundament solid teoretic şi practic viitorului medic veterinar bazat pe cunoştinţele dobândite la cursul şi lucrările practice de  anatomie. Înţelegerea rolului stabilirii diagnosticului diferenţial de specie în vederea examinării în abator, litigii şi încălcări ale legislaţiei. Înţelegerea necesităţii corelării diagnosticului anatomic cu alte metode de investigaţie (examen ecografic, examen radiologic etc.), în final, diagnosticul fiind rezultanta muncii în echipă. Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a tehnicilor însuşite. Conştientizarea nevoii de stabilire a unui diagnostic de specie în unităţi de producere şi comercializare a produselor de origine animală precum şi în situaţii de litigii.

Anatomie 2

Crearea unui fundament solid teoretic şi practic viitorului medic veterinar bazat pe cunoştinţele dobândite la cursul şi lucrările practice de anatomie. Înţelegerea rolului stabilirii diagnosticului diferenţial de specie în vederea examinării în abator, litigii şi încălcări ale legislaţiei. Înţelegerea necesităţii corelării diagnosticului anatomic cu alte metode de investigaţie (examen ecografic, examen radiologic etc.), în final, diagnosticul fiind rezultanta muncii în echipă. Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a tehnicilor însuşite. Conştientizarea nevoii de stabilire a unui diagnostic de specie în unităţi de producere şi comercializare a produselor de origine animală precum şi în situaţii de litigii.

 

Histologie si embriologie 1

Formarea deprinderilor practice necesare aplicării tehnicilor histologice; – cunoaşterea structurilor normale la nivel de celulă si  ţesuturi. Diagnosticul de celulă si de ţesuturi. Diagnosticul de celulă si de ţesuturi nemodificate.

 

Histologie si embriologie 2

Formarea deprinderilor practice necesare aplicării tehnicilor histologice; – cunoaşterea structurilor normale la nivel de celulă, ţesuturi şi organe; – diagnosticul de organ. Diagnosticul de celulă, de ţesuturi  şi organe nemodificate.

 

Chimie

Crearea unui fundament solid teoretic şi practic viitorului medic veterinar bazat pe cunoştinţele dobândite la cursul şi lucrările practice de chimie  necesar pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate domeniului biomedical și al controlului și siguranței alimentelor.  Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor şi metodelor analitice și fizico-chimice de analiză care stau la baza tehnicilor şi metodelor utilizate în biochimia clinică, toxicologie, farmacologie și în control calităţii alimentelor. Cunoașterea și însușirea noțiunilor generale referitoare la structura atomlui și moleculelor, cinetica reacțiilor chimice. Însuşirea corectă a mărimilor termodinamice şi aplicarea acestora în calcularea variaţiilor energetice ale proceselor biochimice și de energetică ale celulei, însuşirea problemelor de energetică ale nutriţiei, a unor noţiuni de valoarea calorică a alimentelor, baza unei alimentaţii raţionale. Cunoașterea și însușirea noțiunilor de cinetică chimică și echilibru chimic, noțiuni cu aplicație în enzimologie, biochimie, farmacologie și toxicologie. Cunoaşterea stării coloidale a materiei şi studierea principalelor sisteme coloidale (emulsii, spume, suspensii și geluri), aplicațiile lor în biomedicină și controlul alimentelor. Cunoașterea și însușirea noțiunilor generale referitoare compușii organici cu aplicație în biochimie, toxicologie și farmacie.

 

Biochimie 1

Cunoaşterea principalelor clase de biomolecule (glucide, lipide, proteine, acizi nucleici, vitamine) sub următoarele aspecte: structură chimică, proprietăţi, distribuţie şi rol fiziologic. Înţelegerea modului în care principalele clase de biomolecule  guvernează organizarea moleculară a organismului animal.

 

Biologie animala

Însuşirea de către studenţi a cunoștințelor de bază privind biologia animală, ecologia, taxonomia şi sistematica animalelor, precum și dezvoltare de abilități și competențe necesare în abordarea disciplinelor clinice ulterioare. Cunoaşterea grupelor majore de vieţuitoare, respectiv a morfologiei, biologiei şi ecologiei acestora şi a particularităţilor lor de grup. Realizarea unui sistem de percepţie sintetică şi integrativă a lumii vii, cu aprecierea conexiunii şi integralităţii organismelor în diverse biosisteme supraindividuale.

Genetica

Fundamentarea cunoştinţelor în domeniul eredităţii şi variabilităţii organismelor, a principalelor boli determinate genetic şi însuşirea metodelor de diagnostic şi asanare a acestora prin mijloacele profilaxiei genetice. Sunt abordate probleme referitoare la: celulă şi elemente celulare cu rol genetic (gene, cromozomi etc.), legile eredităţii şi manifestarea lor în transmiterea caracterelor calitative şi cantitative, determinismul genetic al caracterelor autozomale şi heterozomale, cunoaşterea eredopatiilor şi a modului lor de transmitere, însuşirea cunoştinţelor de profilaxie genetică.

Nutritie animala si agronomie 1

Disciplina îşi propune de a oferi studenţilor informaţii care să le permită înţelegerea căilor care pornesc de la necesarul animalelor în diferite elemente nutritive şi care ajung la sursele de hrană menite să acopere acest necesar şi la cele mai potrivite combinaţii între nutreţuri, care să conducă la maximizarea producţiilor animaliere, în condiţii de eficienţă economică, de securitate alimentară, de asigurare a bunăstării animalelor şi cu impact minim asupra mediului înconjurător. În momentul profesării în domeniul disciplinei sau în domenii colaterale, prin cunoştinţele acumulate în facultate, absolvenţii trebuie să aibă cunoştinţe concrete despre nutreţurile folosite în hrana animalelor, despre modul de producere al lor, despre combinaţiile optime dintre ele, despre eficacitatea hrănirii animalelor.

Fizica

Dezvoltarea unui fundament solid teoretic şi practic pentru viitorul medic veterinar, bazat pe cunoştinţele dobândite la cursul şi lucrările practice de fizică necesar pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de teorii şi concepte, situaţii şi procese asociate domeniului biomedical şi a controlului şi siguranţei alimentelor.

Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor şi metodelor fizice de analiză care stau la baza tehnicilor şi metodelor utilizate în clinică, toxicologie, farmacologie şi în control calităţii alimentelor. Studierea, cunoaşterea şi însuşirea noţiunilor generale referitoare la proprietăţilor şi proceselor fizice ale materiei vii şi a sistemelor biologice.

Însuşirea corectă a mărimilor specifice din domeniul mecanicii, fizicii atomice şi moleculare, termodinamicii şi termodinamicii biologice, bioelectricităţii, opticii şi aplicarea acestora în analiza materiei vii şi a diferitelor nivele din cadrul sistemelor biologice (de la nivel subcelular până la nivel de organism), precum şi aplicaţiile corespunzătoare în domeniul medicinii veterinare. Cunoaşterea modului de generare, sub aspect fizic, a funcţiilor specifice de reglare şi control a sistemelor biologice, precum şi modul de desfăşurare a proceselor de transport de substanţă la nivelul membranei plasmatice şi a fenomenului de excitare a membranei celulare.

Cunoaşterea şi dezvoltarea capacităţilor de prelucrare a datelor ştiinţifice, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor măsurătorilor experimentale generale obţinute în diverse aplicaţii din alte domenii biomedicale.

Matematici aplicate stiintelor biologice

Însușirea notiunilor de matematica cu aplicaţii în prelucrarea datelor experimentale aplicate. Crearea unui fundament solid teoretic şi practic viitorului medic veterinar bazat pe cunoștințele dobândite la cursul şi seminar necesar pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate domeniului biomedical și al controlului și siguranței alimentelor. Cunoașterea şi înțelegerea principiilor matematice şi transpunerea într-un model matematic a datelor.Cunoașterea și însușirea noțiunilor generale matematice. Însușirea corectă a noțiunilor şi aplicarea acestora în calcularea și interpretarea rezultatelor obținute.

Biologia plantelor

 

Economie rurala

Dobândirea de cunoştinţe economice utile în vederea deschiderii unei afaceri în domeniul agricol şi /sau medical veterinar după absolvirea facultăţii. Identificarea indicatorilor ce definesc locul si rolul economiei rurale in cadrul economiei naţionale; Identificarea tipurilor şi particularităţilor activităţilor economiei rurale; Determinarea efectului variabilelor naturale, tehnice, economice, organizatorice si conjuncturale prezente in mediul rural asupra modului de utilizare a resurselor, respectiv asupra rezultatelor tehnico-economice obţinute; Utilizarea metodelor de analiză economică a activităţilor actorilor din economia rurală.

Limbi straine 1

 

Limbi straine 2

 

Educatie fizica 1

Întărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea
unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat
bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair‐play), dezvoltarea
fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de
practicare independentă a exerciţiului fizic.

Tehnici de comunicare

Familiarizarea studenților cu tehnicile de comunicare, sub forma cunoașterii interdisciplinare și integrative a principiilor
comunicării, cu scopul îmbunătățirii abilităților de comunicare și înțelegând că actul comunicării clinice reprezintă
elementul cheie pentru o relație sustenabilă și de succes între veterinar și client, dincolo de calitatea actului medical aplicat
pacientului. Dezvoltarea abilităților de comunicare la nivel interpersonal, social și public; însușirea relațiilor corecte și a
modalităților de utilizare a comunicării verbale și nonverbal; Deprinderea de a utiliza eficient abilitățile specifice de
comunicare în contextul medicinii veterinare, asociat cu structura generală a consultației veterinare; Utilizarea eficientă a
tehnicilor de comunicare privind relația dintre veterinar și deținătorii de animale (proprietari/îngrijitori); Utilizarea
tehnicilor de comunicare ca mijloc de catalizare a actului medical veterinar în relație cu alți veterinari, în echipe de
specialiști, dar și cu deținătorii de animale (aplicarea tratamentului prescris, rezultatele clinice, siguranța pacientului);
Cunoașterea principiilor, a conceptelor și a cercetărilor care validează importanța abilităților și documentează potențialele
beneficii pentru veterinari, pentru colegii lor, pentru clienți și pentru pacienți.

Istoria medicinii veterinare

Obiectivul disciplinei constă în prezentarea succintă a dezvoltării învăţământului medicinei veterinare româneşti care a pregătit specialişti atât pentru România, cât şi pentru alte ţări ale lumii. Pornind de la documente şi scrieri vechi cum sunt: “Codul lui Hammurabi” (Mesopotamia), “Papirusul de la Kahun” (Egipt), “Georgicele” lui Virgiliu, “De re rustica” a lui Columella, amintind de Apsyrtos, vestit hippiatru, considerat părintele medicinei veterinare, cursul punctează apariţia în secolul IX a primei şcoli de medicină la Salerno, în sudul Italiei, apoi apariţia în Franţa a primei şcoli de medicină veterinară în anul 1762, la Lyon şi în 1766 la Alfort, şcoli înfiinţate de Claude Bourgelat.

 

Informare stiintifica, metode si tehnici de documentare

Conştientizarea nevoii de documentare permanentă.

 

Managementul calitatii in invatamantul medical veterinar

Dezvoltarea culturii calităţii în rândul studenţilor la programul de studiu de licenţă: medicină veterinară.

Dezvoltarea capacităţii de documentare în domeniul calităţii în învăţământul medical veterinar; dezvoltarea capacităţii de întocmire a unui raport de autoevaluare în vederea autorizării / acreditării unui program universitar de studiu.

Dezvoltare de abilitati profesionale si orientare in cariera

Cunoaşterea noțiunilor de bază privind orientarea și dezvoltarea în carieră, cunoașterea specificului de activitate în diferite unități cu profil veterinar. Cunoașterea principiilor și particularităților activităților în diferite societăți cu profil veterinar, managementului activităților în aceste unități. Contactul cu standardele/actele normative naționale şi internaţionale din domeniul medical veterinar, al dezvoltării durabile și din domeniul educației.

Practică intramurală și extramurală 1

Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu
specializarea pentru care se instruieşte. Dobândirea competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de
practică.

Practică externă 1

 

Organisme europene si drept comunitar

 

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Anatomie 3

Crearea unui fundament solid teoretic şi practic viitorului medic veterinar bazat pe cunoştinţele dobândite la cursul şi lucrările practice de anatomie. Înţelegerea rolului stabilirii diagnosticului diferenţial de specie în vederea examinării în abator, litigii şi încălcări ale legislaţiei. Înţelegerea necesităţii corelării diagnosticului anatomic cu alte metode de investigaţie (examen ecografic, examen radiologic etc.), în final, diagnosticul fiind rezultanta muncii în echipă. Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a tehnicilor însuşite. Conştientizarea nevoii de stabilire a unui diagnostic de specie în unităţi de producere şi comercializare a produselor de origine animală precum şi în situaţii de litigii.

Anatomie 4

Crearea unui fundament solid teoretic şi practic viitorului medic veterinar bazat pe cunoştinţele dobândite la cursul şi lucrările practice de anatomie. Înţelegerea rolului stabilirii diagnosticului diferenţial de specie în vederea examinării în abator, litigii şi încălcări ale legislaţiei. Înţelegerea necesităţii corelării diagnosticului anatomic cu alte metode de investigaţie (examen ecografic, examen radiologic etc.), în final, diagnosticul fiind rezultanta muncii în echipă. Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a tehnicilor însuşite. Conştientizarea nevoii de stabilire a unui diagnostic de specie în unităţi de producere şi comercializare a produselor de origine animală precum şi în situaţii de litigii.

Biochimie 2

Să înțeleagă scopul biochimiei și rolul său central în științele vieții și să înțeleagă legătura strânsă dintre biochimie și medicină. Să înțeleagă că biochimia integrează cunoștințe despre procesele chimice ale celulelor vii pentru a afla strategiile de întreținere a sănătății și stările bolii, pentru a identifica căile terapeutice și pentru a îmbunătăți înțelegerea originii vieții pe pământ. Înțelegerea relației de cooperare între biochimie și medicină. Conștientizarea faptului că studiile biochimice au descris multe aspecte fiziologice și, invers, studiul diferitelor situații normale și patologice au deschis noi domenii de studiu în biochimie. Înțelegerea contribuțiile biochimiei în domeniile biologiei celulare, fiziologiei, imunologiei, farmacologiei și toxicologiei, dar și în cele ale inflamației, leziunilor celulare și cancerului. Conștientizarea faptului că viața depinde de reacțiile și procesele biochimice. Utilizarea metodelor și tehnicilor biochimice pentru supravegherea epidemiologică a animalelor, detectarea și controlul bolilor, inclusiv a zoonozelor. Depistarea precoce a sindroamelor și bolilor cu determinism metabolic.

Microbiologie 1

Cunoașterea aspectelor generale privind morfologia și fiziologia microorganismelor (bacterii, ciuperci microscopice și virusuri). Dobândirea unor abilităţi privind efectuarea examenului microbiologic.

Microbiologie 2

Fundamentarea cunoştinţelor necesare înţelegerii morfologiei şi biologiei microorganismelor, a rolului acestora în natură. Descrierea principalelor însuşiri morfo-biologice a microorganismelor implicate în patologia veterinară în vederea identificării speciilor microbiene. Formarea deprinderilor de lucru în laborator, însuşirea unor tehnici de izolare şi identificare a microorganismelor. Deprinderea unor tehnici utile în diagnosticul bolilor infecţioase la animale domestice.

Fiziologie 1

Fundamentarea cunoştinţelor de fiziologie necesare înțelegerii mecanismelor de funcționare a sistemelor cu rol coordonator ale organismului animal (nervos și endocrin) pentru integrarea organismului animal în mediul înconjurător și pentru homeostazia internă, cunoașterea funcției digestive și a celei metabolice.

Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţii de realizarea a unor experimente specifice de fiziologie animală, respectiv determinări  hematologie și biochimice, vivisecții, realizarea unor experiențe de fiziologia sistemului nervos, endocrin, respirator, cardiovascular și digestiv.

Înțelegerea rolului coordonator al sistemului nervos și al celui endocrin asupra celorlalte sisteme de organe din organismul animalelor.

 

Fiziologie 2

Cunoașterea mecanismelor de funcționare a tuturor aparatelor și sistemelor din care sunt alcătuite organismele speciilor de animale de fermă (locomotor, cardiovascular, respirator, excretor, reproducător mascul și femel), cunoașterea rolului îndeplinit de fiecare sistem de organe și pentru integrarea organismului animal în mediul înconjurător, pentru homeostazia internă și pentru reproducție.

Fundamentarea cunoştinţelor de fiziologie necesare înțelegerii mecanismelor de funcționare a sistemelor cu rol coordonator ale organismului animal (nervos și endocrin) pentru integrarea organismului animal în mediul înconjurător și pentru homeostazia internă, cunoașterea funcției digestive și a celei metabolice.

Obținerea de abilități practice privind realizarea unor experimente specifice de fiziologie animală, de complexitate medie.

Obținerea de cunoștințe teoretice necesare pentru înțelegerea mecanismelor care stau la baza producerii proceselor patologice sau a înțelegerii diferitelor procese patologice care vor fi predate în anii următori.

 

Fiziopatologie 1

Asimilarea cunoștințelor de Fiziopatologie generală, necesare înțelegerii etiopatogeniei proceselor patologice generale și a implicării acestora în patologie. Facilitarea deprinderii unei gândiri medicale și a limbajului de specialitate. Facilitarea deprinderii unei abordări integrative a cauzelor bolilor si mecanismelor patogenice, în scopul stabilirii unui diagnostic corect. Facilitarea deprinderii si aprofundării tehnicilor de explorare a funcțiilor organismului. Facilitarea deprinderii si aprofundării modului de organizare si aplicare a metodei experimentale în cercetare

Fiziopatologie 2

Asimilarea cunoștințelor de fiziopatologie specială, necesare înțelegerii etiopatogeniei proceselor patologice de la nivelul diferitelor aparate și sisteme ale organismului și a implicării acestora în patologie. Facilitarea deprinderii unei gândiri medicale și a limbajului de specialitate. Facilitarea deprinderii unei abordări integrative a cauzelor bolilor si mecanismelor patogenice, în scopul stabilirii unui diagnostic corect. Facilitarea deprinderii si aprofundării tehnicilor de explorare a funcțiilor organismului. Facilitarea deprinderii si aprofundării modului de organizare si aplicare a metodei experimentale în cercetare

 

 

 

 

Cresterea animalelor

 Fundamentarea cunoştinţelor de creştere şi ameliorare a animalelor necesare înţelegerii metodelor de selecţie, încrucişare şi consangvinizare folosite în practica ameliorării animalelor domestice.

Sunt abordate probleme referitoare la:

– evoluţia producţiei animale şi a sistemelor de producţie animală

– cunoaşetrea particularităţilor de creştere la animalele domestice

– cunoaşterea populaţiilor de animale şi a structurii lor (specie, rasă, linie)

– cunoaşterea noţiunilor de bază în ameliorarea animalelor (selecţie, consangvinizare, încrucişare).

Productii animaliere 1

Formarea de medici veterinari practicieni cu un nivel aprofundat de competente profesionale capabili să gestioneze autonom si responsabil particularităţile de creştere şi exploatare în condiţii de eficienţă economică a animalelor. Asimilarea unor cunoştinţe solide, utile, privind obţinerea de producţii animaliere în condiţii igienice, de asigurare a bunăstării animalelor, cu impact minim asupra mediului înconjurător.

Nutritie animala si agronomie 2

Disciplina îşi propune de a oferi studenţilor informaţii care să le permită înţelegerea căilor care pornesc de la necesarul animalelor în diferite elemente nutritive şi care ajung la sursele de hrană menite să acopere acest necesar şi la cele mai potrivite combinaţii între nutreţuri, care să conducă la maximizarea producţiilor animaliere, în condiţii de eficienţă economică, de securitate alimentară, de asigurare a bunăstării animalelor şi cu impact minim asupra mediului înconjurător. În momentul profesării în domeniul disciplinei sau în domenii colaterale, prin cunoştinţele acumulate în facultate, absolvenţii trebuie să aibă cunoştinţe concrete despre nutreţurile folosite în hrana animalelor, despre modul de producere al lor, despre combinaţiile optime dintre ele, despre eficacitatea hrănirii animalelor.

Educatie fizica 2**

Întărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea
unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat
bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair‐play), dezvoltarea
fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de
practicare independentă a exerciţiului fizic.

Tehnici de biologie moleculară aplicate în medicina veterinară

 Înţelegerea şi dezvoltarea noţiunile privitoare la etapele de bază care trebuie parcurse în vederea realizării practice a tehnicilor de biologie moleculară si însuşirea activă a aplicaţiilor concrete ale tehnicilor de biologie moleculară şi a potenţialului acestora în diagnosticul molecular (diagnostic maladii genice, monitorizare terapie cancer, detectare infectii bacteriene, parazitare si virale, etc.) şi în selecţia asistată de markeri moleculari a genitorilor valoroşi în vederea ameliorării raselor şi în reproducţia şi producţia animalieră precum și în calitatea și siguranța alimentelor. Înţelegerea principiilor care stau la baza tehniciilor de biologie moleculară. Conştiientizarea avantajului utilizării tehnicilor de biologie moleculară în supravegerea epidemiologică a efectivelor de animale, depistarea şi combaterea bolilor inclusiv a zoonozelor. Depistarea precoce a sindroamelor şi bolilor cu determinism genetic şi eradicarea acestora. Identificarea animalelor şi gestionarea circulatiei acestora – genotiparea şi efectuarea testelor de paternitate. Ameliorarea raselor prin selecţia genitorilor valoroşi cu ajutorul markerilor moleculari. Identificarea organismelor modificate genetic prin tehnici de biologie moleculară.

Managementul laboratoarelor din domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

Cunoaşterea noţiunilor generale privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitare veterinare, a institutelor naţionale de referinţă din domeniul sanitar veterinar şi al laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimetelor publice si private. Însuşirea cunoştinţelor privind noţiunile specifice de organizare şi funcţionare a laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, al rolului, atribuţiilor şi responsabilităţilor laboratoarelor din domeniul sanitar veterinar. Abilităţi şi competenţe referitoare la anchete şi certificare specific domeniului sanitar veterinar. Cunoştinţe corespunzătoare privind punerea în circulaţie a produselor alimentare destinate animalelor sau a celor de origine animală destinate consumului uman, inclusiv abilităţile şi competenţele necesare pentru a înţelege şi explica bunele practici domeniul sanitar veterinar. Abilităţi şi competenţe clinice, epidemiologice şi analitice necesare pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor animalelor, inclusiv cunoştinţe despre bolile transmisibile la om.

Practică intramurală și extramurală 2

 

Practică externă 2*

 

Cresterea animalelor de companie

Fundamentarea cunoştinţelor despre creşterea şi îngrijirea animalelor de companie, despre sistemul de relaţii cu mediul exterior, hrănirea raţională, particularităţi ale reproducerii. Asimilarea unor cunoştinţe solide, utile, privind îngrijirea animalelor de companie, condiţiilor optime de habitat, cunoaşterea rolului simţurilor, memoriei şi inteligenţei.

Explorari functionale

Utilizarea principalelor metode de explorare clinice ale funcţiilor, dispozitivelor şi sistemelor necesare examenului clinic complet. Prezentarea metodelor de explorare funcţională pe sisteme şi ţesuturi în domeniul Medicinii veterinare la diverse specii de animale.

 

Medicina animalelor de laborator

 

Limbi straine 3

 

Limbi straine 4

 

Activitati de voluntariat

Dezvoltarea culturii voluntariatului în rândul studenților la programul de studiu medicină veterinară.

Dezvoltarea simțului civic prin participare voluntara la activizați în domeniul bunăstării animalelor, protecției mediului, dezvoltării învățământului si științei medicale veterinare; dezvoltarea capacității de întocmire a unui raport de activități de voluntariat.

DENUMIREA

OBIECTIV GENERAL

Productii animaliere 2

Formarea de medici veterinari practicieni cu un nivel aprofundat de competente profesionale capabili să gestioneze autonom si responsabil particularităţile de creştere şi exploatare în condiţii de eficienţă economică a animalelor. Asimilarea unor cunoştinţe solide, utile, privind obţinerea de producţii animaliere în condiţii igienice, de asigurare a bunăstării animalelor, cu impact minim asupra mediului înconjurător.

Imunologie

Însuşirea cunoştinţelor de bază legate de natura şi funcţionarea sistemului imun (structura şi activitatea sistemului imun al organismului animal, imunitate naturală şi dobândită, răspuns imun, profilaxie şi terapie imunologică). Dobândirea conduitei specifice în diagnosticul imunologic Însuşirea unor cunoştinţe cu aplicabilitate în sfera practică a diagnosticului, profilaxiei şi terapiei imunologice. Cunoaşterea efectorilor celulari şi moleculari ai imunităţii şi modalitatea de evaluare funcţională a acestora. Analiza principalelor reacţii de tip antigen-anticorp. Însuşirea tehnicilor clasice şi a tendinţelor moderne în stabilirea diagnosticului imunologic. Dobândirea conduitei de bază în clinica imunologică (hiperimunizarea, seroterapia, imunomodularea, etc.)

Epidemiologie

Însuşirea noţiunilor şi formarea abilităţilor analitice/decizionale privind domeniul epidemiologiei veterinare. Insusirea de catre studenti a unor notiuni de baza ale epidemiologiei veterinare, ca stiinta care se ocupa cu studiul bolilor care imbraca caracter de masa si ale epidemiologiei bolilor transmisibile la animale, datorate in special agentilor infectiosi si parazitari, in vederea pregatirii absolventilor pentru abordarea problemelor concrete, in concordanta cu progresele facute de aceasta ramura importanta a stiintelor medicale veterinare.

Igiena veterinara si protectia mediului

Însuşirea noţiunilor şi formarea abilităţilor analitice/decizionale privind igiena adăposturilor, a factorilor de mediu; înţelegerea necesităţii protecţiei mediului. Fundamentarea cunoştinţelor privind relaţiile dintre animalele şi factorii de mediu; adăposturi şi dotările acestora; microclimat; elementele alimentaţiei raţionale; păşunat; adăpare; igiena corporală; măsurile de sanitaţie veterinară; programe de sanitaţie în exploataţiile de animale. Cunoaşterea metodelor şi mijloacele de reducere a emisiilor de poluanţi din unităţile zootehnice şi de protecţie a mediului; precum şi a sferei de activitate a Dreptului mediului.

Bunastarea si protectia animalelor

Cunoaşterea şi aplicarea standardelor pentru asigurarea bunăstării şi protecţiei animalelor, stăpânirea elementelor de bază privind evaluarea bunăstării la nivel de grup, respectarea principiilor etice şi ştiinţifice în activitatea de teren şi cea de laborator/cercetare biomedicală. Fundamentarea cunoştinţelor privind drepturile şi libertăţile animalelor; teoriile ştiinţifice care definesc bunăstarea animalelor; evaluarea bunăstării animalelor în condiţii de fermă şi laborator; aspectele specifice ale bunăstării animalelor de fermă, sălbatice, de companie, de experienţă, de sport, distracţie şi expoziţii, de performanţă; transportului animalelor; igiena corporală şi igiena harnaşamentelor; Contactul cu actele normative interne şi internaţionale din domeniul protecţiei animalelor.

Parazitologie, boli parazitare si prelegeri clinice pe specii 1

Însuşirea cunoştinţelor de parazitologie generală şi de patologie generală în boli parazitare. Formarea de priceperi şi deprinderi privind diagnosticul clinic, anatomo-patologic şi de laborator în boli parazitare la animale. Însuşirea unui sistem de cunoştinţe privind etiologia, biologia, epidemi-ologia, patogeneza, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, prognosticul, tratamentul şi profilaxia în principalele protozooze la animale.

Etologie

Obiectivul general al acestei discipline este aprofundarea cunoştinţelor legate de studiul obiectiv al comportamentului animalelor care presupune observarea, înregistrarea şi interpretarea tuturor actelor, activităţilor şi manifestărilor comportamentale care pot fi cuantificate (măsurate).

Luând în considerare stadiul actual al cadrului dreptului internațional referitor la protecția și bunăstarea animalelor, în special cu privire la evitarea și reducerea durerii indusă în diferite activități experimentale, un alt obiectiv important este studiul aprofundat al analgezie, anestezie și tranchilizării, folosind, și nu în ultimul rând tehnicile de eutanasiere.

Anesteziologie

Însușirea de către studenți a noțiunilor teoretice și practice necesare anesteziei, abordând protocoale și ghiduri și tehnici specifice. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a metodelor de examinare preanestezică, de realizare a anesteziei injectabile, inhalatorii și loco-regionale.

Semiologie 1

Însuşirea metodologiei examinării animalelor. Însuşirea metodologiei examinării generale a animalelor. Însuşirea şi aplicarea metodologiei de examinare a aparatului digestiv.

Semiologie 2

Însuşirea metodologiei examinării animalelor. Însuşirea metodologiei examinării generale a animalelor.  Însuşirea şi aplicarea metodologiei de examinare a aparatelor şi sistemelor: respirator, cardiovascular, urinar,  locomotor, genital, nervos, endocrin.

Anatomie patologica 1

Fundamentarea cunoştinţelor de anatomie patologică generală necesare înţelegerii proceselor patologice, a mecanismelor producerii bolilor, a aspectelor macroscopice şi histopatologice a diferitelor categorii de leziuni.

Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţii de producere şi evoluţie a leziunilor.

Definirea şi recunoaşterea leziunilor după aspectele macroscopice şi histopatologice.

Înţelegerea necesităţii recunoaşterii leziunilor în contextul general de boală.

Anatomie patologica 2

Fundamentarea cunoştinţelor de anatomie patologică specială necesare înţelegerii proceselor patologice în concordanţă cu etiologia, a mecanismelor producerii bolilor, a aspectelor macroscopice, citologice şi histopatologice a diferitelor categorii de leziuni în aparate şi sisteme (definiţie, clasificare, descriere macroscopică şi microscopică, etiologie, patogeneză, evoluţie, implicare sistemică).

Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţii de producere şi evoluţie a leziunilor. Definirea şi recunoaşterea leziunilor după aspectele macroscopice şi histopatologice. Înţelegerea necesităţii recunoaşterii leziunilor în contextul general de boală. Însuşirea tehnicii de examinare macroscopică a organelor şi ţesuturilor. Însuşirea modalităţii de descriere macroscopică şi microscopică a leziunilor în vederea stabilirii diagnosticului.

Farmacologie 1

Formarea din punct de vedere farmacologic a studenţilor, viitori medici veterinari practicieni, care, puşi în faţa multiplelor posibilităţi terapeutice pe care le oferă medicina modernă, sunt investiţi cu responsabilitatea de a alege conduita terapeutică cea mai adecvată, de a conduce cât mai corect un tratament, de a obţine un maximum de efect cu un minimum de risc terapeutic; dobândirea cunoştinţelor farmacologice necesare protecţiei consumatorului şi siguranţei alimentare pentru medicii care vor desfăşura activitate în acest domeniu; dobândirea cunoştinţelor de farmacocinetică şi farmacodinamie pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor pregătirii generale a medicilor veterinari în vederea obţinerii şi testării noilor medicamente ce apar pe piaţă. Însuşirea principiilor de bază ale ştiinţei medicamentelor astfel încât, în anii de studiu iv, v şi vi, în cadrul disciplinelor clinice, studenţii să participe pe baza cunoştinţelor acumulate la elaborarea şi aplicarea unor protocoale terapeutice în funcţie de diagnosticul stabilit; Însuşirea cunoştinţelor cu privire la farmacocinetica şi farmacodinamia medicamentelor, precum şi elemente de farmacovigilenţă în concordanţă cu normele europene; Cunoaşterea efectelor medicamentelor, a mecanismelor lor de acţiune, a indicaţiilor terapeutice, a efectelor secundare, în vederea respectării balanţei risc – beneficiu în actul terapeutic; Stabilirea posologiei în funcţie de diverse condiţii fiziologice şi patologice; Însuşirea modalităţii de determinare a parametrilor farmacocinetici în vederea garantării sănătăţii publice prin mijloace care să nu împiedice dezvoltarea industriei şi comerţului cu medicamente de uz veterinar.

Farmacologie 2

Formarea din punct de vedere farmacologic a studenţilor, viitori medici veterinari practicieni, care, puşi în faţa multiplelor posibilităţi terapeutice pe care le oferă medicina modernă, sunt investiţi cu responsabilitatea de a alege conduita terapeutică cea mai adecvată, de a conduce cât mai corect un tratament, de a obţine un maximum de efect cu un minimum de risc terapeutic; dobândirea cunoştinţelor farmacologice necesare protecţiei consumatorului şi siguranţei alimentare pentru medicii care vor desfăşura activitate în acest domeniu; dobândirea cunoştinţelor de farmacocinetică şi farmacodinamie pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor pregătirii generale a medicilor veterinari în vederea obţinerii şi testării noilor medicamente ce apar pe piaţă. Însuşirea principiilor de bază ale ştiinţei medicamentelor astfel încât, în anii de studiu iv, v şi vi, în cadrul disciplinelor clinice, studenţii să participe pe baza cunoştinţelor acumulate la elaborarea şi aplicarea unor protocoale terapeutice în funcţie de diagnosticul stabilit; Însuşirea cunoştinţelor cu privire la farmacocinetica şi farmacodinamia medicamentelor, precum şi elemente de farmacovigilenţă în concordanţă cu normele europene; Cunoaşterea efectelor medicamentelor, a mecanismelor lor de acţiune, a indicaţiilor terapeutice, a efectelor secundare, în vederea respectării balanţei risc – beneficiu în actul terapeutic; Stabilirea posologiei în funcţie de diverse condiţii fiziologice şi patologice; Însuşirea modalităţii de determinare a parametrilor farmacocinetici în vederea garantării sănătăţii publice prin mijloace care să nu împiedice dezvoltarea industriei şi comerţului cu medicamente de uz veterinar.

Dermatologie

Acumularea de cunoștințe privind morfofiziologia şi semiotica cutanată la cabaline, rumegătoare şi în mod particular la câine şi pisică, precum şi principiile de diagnostic și terapie ale principalelor afecțiuni dermatologice întâlnite la aceste specii. Descrierea principalelor dermatopatii întâlnite la câine şi pisică. Însușirea tehnicilor de diagnostic dermatologic. Însușirea protocoalelor terapeutice specifice fiecărei grupe de dermatopatii.

Diagnostic citopatologic

Însuşirea criteriilor de identificare, descriere și interpretare a modificărilor morfologice celulare, în vederea stabilirii diagnosticului citopatologic și a aplicării acestuia în patologia diferitelor specii de animale.

Dezvoltarea capacităţii de prelevare prin diferite metode (PAAF, raclare, amprentare, badijonare etc.) a probelor destinate diagnosticului citopatologic

Dezvoltarea capacității de efectuare și colorare a frotiurilor

Dezvoltarea capacității de identificare şi descriere a celulelor modificate morfologic

Dezvoltarea capacităţii de diferenţiere a celulelor normale de cele reactive şi/sau modificate patologic

Dezvoltarea capacităţii de interpretare a unui frotiu şi de stabilire a unui diagnostic citopatologic la animalele în viaţă şi postmortem.

Practică intramurală și extramurală 3

 

Practică  externă 3

 

Microbiologia alimentelor

 

Etica si integritate academica

Studiul diferitelor categorii ale moralei, al efectelor pe care acestea le determină asupra participanților la viața socială, efectele derapajelor în mediul universitar. Să contribuie la corelarea informațiilor în sensul prevenirii încălcării preceptelor moralei şi la înțelegerea importanței folosirii unor metode pentru evitarea acestor probleme.

Activitati de voluntariat

Dezvoltarea culturii voluntariatului în rândul studenților la programul de studiu medicină veterinară.

Dezvoltarea simțului civic prin participare voluntara la activizați în domeniul bunăstării animalelor, protecției mediului, dezvoltării învățământului si științei medicale veterinare; dezvoltarea capacității de întocmire a unui raport de activități de voluntariat.

 

Comunicarea și protocoale de comunicare cu aparținătorii pacienților

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor teoretice şi practice necesare comunicării. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a metodelor de comunicare în situaţii particulare, generate de actul medical.

 

DENUMIRE

OBIECTIVE GENERALE

Clinica medicala si prelegeri clinice pe specii 1

Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practic (activitate clinică), realizarea studiului de caz, în contact nemijlocit cu animalele şi proprietarii lor, fiind orientaţi pentru a învăţa cum să culeagă şi să cumuleze datele anamnetice în vederea conturării unui diagnostic prezumtiv. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a etiologiei, metodelor de diagnostic şi a terapiei bolilor interne la animale; Însuşirea metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament.

Clinica medicala si prelegeri clinice pe specii 2

Dobândirea de cunoștințe teoretice şi abilități practice (activitate clinică), realizarea studiului de caz, în contact nemijlocit cu animalele şi proprietarii lor, fiind orientați pentru a învăța cum să culeagă şi să cumuleze datele anamnetice în vederea conturării unui diagnostic prezumtiv.

Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a etiologiei, metodelor de diagnostic şi a terapiei bolilor interne la animale.

Conștientizarea imperiozității perfecționării şi îmbunătățirii continue a nivelului de pregătire, în concordanța cu introducerea/recomandarea unor noi metode/tehnici de diagnostic şi tratament în bolile interne la animale.

Clinica chirurgicala si prelegeri clinice pe specii 1

Însușirea de către studenți a afecțiunilor chirurgicale generale (infecţii, plăgi, arsuri, degerături) şi a patologiei oftalmologice la animalelor domestice. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a etiologiei, metodelor de diagnostic, diagnostic diferenţial şi a tratamentului în afecţiunile chirurgicale generale şi în cadrul patologiei oftalmologice. Însuşirea metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament a afecţiunilor chirurgicale generale şi oftalmologice.

Boli infectioase, medicina preventiva si prelegeri clinice pe specii 1

Cunoașterea bolilor cu etiologie microbiană şi a modalităților prin care poate fi controlată izbucnirea/răspândirea acestora pentru a asigura sănătatea animalelor crescute pentru producții alimentare şi pentru agrement, inclusiv pentru a evita transmiterea la om.

Cunoașterea cauzelor şi genezei bolilor infecțioase ale animalelor, cunoașterea principiilor şi particularităților necesare formulării suspiciunii si confirmării diagnosticului fiecărei boli infecțioase.

Cunoașterea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor infecțioase ale animalelor de rentă cu impact economic major asupra producțiilor animale şi asupra comerțului.

Cunoașterea bolilor infecțioase majore ale animalelor de companie si a bolilor infecțioase ale animalelor transmisibile la om.

Boli infectioase, medicina preventiva si prelegeri clinice pe specii 2

Cunoaşterea bolilor cu etiologie microbiană şi a modalităților prin care poate fi controlată izbucnirea/răspândirea acestora pentru a asigura sănătatea animalelor crescute pentru producții alimentare şi pentru agrement, inclusiv pentru a evita transmiterea la om

Cunoașterea cauzelor şi genezei bolilor infecțioase ale animalelor, cunoașterea principiilor şi particularităților necesare formulării suspiciunii si confirmării diagnosticului fiecărei boli infecțioase.

Cunoaşterea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase ale animalelor de rentă cu impact economic major asupra producțiilor animale şi asupra comerțului.

Cunoașterea bolilor infecţioase majore ale animalelor de companie si a bolilor infecțioase ale animalelor transmisibile la om.

Medicina veterinara si sanatate publica

Cunoașterea bolilor cu etiologie microbiană şi a modalităților prin care poate fi controlată Formarea noţiunilor şi deprinderilor specifice domeniului inspecţiei şi controlului calităţii produselor alimentare. Dezvoltarea unei baze de cunoștințe și competențe pentru instruirea viitorilor specialiști în sănătate publică veterinară, care vor fi capabili să conducă echipele pentru elaborarea, implementarea și verificarea strategiilor și planurilor de prevenție și control aal bolilor animale, precum și a programelor penru protecția consumatorilor și sănătatea publică. – Cunoaşterea noţiunilor specifice în domeniul calităţii alimentelor, care să corespundă dezideratelor igienice şi de respectare a siguranţei alimentare, se impune mai ales pentru asigurarea sănătăţii umane prin producerea şi comercializarea unor produse de origine animală, vegetală sau mixte corespunzătoare şi pentru încadrarea acestora în normele igienico-tehnologice legale de calitate. Aprofundarea tipurilor de pericole şi evaluarea riscurilor asociate alimentelor, în scopul dezvoltării unor sisteme manageriale de prevenire a apariţiei riscurilor şi de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare care reglementează calitatea şi siguranţa alimentelor. Însuşirea noţiunilor principale privind conceptul de ONE HEALTH, sănătate publică și sănătate publică veterinară. Dobândirea cunoştinţelor și abilităților legate de, conceperea, elaborarea, implementarea și verificarea programelor specifice care vor constitui fundamentul profilaxiei și controlului bolilor animalelor. Conceperea unui program de control al unei boli, pe baza identificării unor obiective tangibile, urmată de planificarea programului și implementarea acestuia. Dobândirea cunoștinșelor necesare și a abilităților necesare pentru realizarea anchetei epidemiologice, a investigațiilor în cazul apariției unui focar de boală, pentru analiza datelor și comunicarea acestora. Crearea unei baze de cunoștințe și abilități pentru pregătirea pentru situații de urgență.

Reproducere

Însuşirea de către studenţi a fiziologiei reproducţiei, terminologie, metodelor de diagnostic ginecologic; Însuşirea metodelor de diagnostic şi profilaxie a afecţiunilor care determină stări de infecunditate şi sterilitate la masculi şi femele; Însuşirea metodelor de diagnostic şi profilaxie a stărilor patologice ale glandei mamare.

Obstetrica

Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a etiologiei, metodelor de diagnostic şi de remediere a distociilor la femelele mamiferelor domestice.

Dobândirea cunoştinţelor teoretice referitoare la parturiţia eutocică şi distocică.

Dobândirea manualităţii necesare diagnosticării şi remedierii distociilor pe cale nesângeroasă sau sângeroasă.

Propedeutica

Învățarea metodelor de asepsie, de antisepsie și contenția animalelor. Învățarea tehnicilor chirurgicale la animale (cabaline, taurine, ovine, caprine, suine, canide, feline, leporide și păsări). Pregătirea pacientului, materialelor, și instrumentarului pentru realizarea intervențiilor chirurgicale, Realizarea intervențiilor chirurgicale pe cadavre și modele didactice, cunoașterea accidentelor și complicațiilor intraoperatorii/postoperatorii. Efectuarea îngrijirilor postoperatorii și evaluarea rezultatelor intervenției chirurgicale. Exersarea manoperelor chirurgicale de bază. Deprinderea unor aptitudini și abordări chirurgicale din punct de vedere teoretic și practic. Dezvoltarea capacității de adaptare a tehnicilor chirurgicale la particularităţile de specie, rasă, individ și organ.

Igiena si tehnologie alimentara 1

Disciplina asigură iniţierea viitorilor medici veterinari specialişti în siguranţa alimentelor în domeniul tehnologiei aplicate în industria alimentară pentru principalele categorii de produse alimentare. Prin prezentarea noţiunilor de bază ale tehnologiei abatorizării animalelor, prelucrării, depozitării şi transportului alimentelor, precum şi a aplicării normelor de igienă şi calitate pe fluxurile generale de obţinere a principalelor grupe de alimente, disciplina îşi propune asigurarea unui cadru introductiv al cunoştinţelor în domeniul siguranţei alimentelor şi al sănătăţii publice. Formarea de specialişti în domeniul tehnologiei şi calităţii alimentelor. Dezvoltarea abilităţii de a identifica etape tehnologice de obţinere a produselor alimentare, de a adapta cunoştinţele teoretice realităţii din teren şi de a identifica eventuale abateri de la cerinţele legale care definesc tehnologia de procesare a alimentelor. Însuşirea metodelor de clasificare şi a particularităţilor materiilor prime şi a aditivilor utilizaţi la fabricarea preparatelor din carne. Însuşirea şi înţelegerea modului de funcţionare a echipamentelor şi maşinilor utilizate în obţinerea principalelor grupe de produse alimentare. Însuşirea limbajului de specialitate. Înţelegerea corelaţiei dintre siguranţa produselor finite şi respectarea cerinţelor de igienă şi a normelor de tehnologie în procesul de producţie.

Toxicologie 1

Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în domeniul toxicologiei veterinare.
Cunoaşterea toxicelor şi a acţiunii lor asupra organismelor vii. Obţinerea deprinderilor practice pentru stabilirea diagnosticului de intoxicaţie. Terapia şi profilaxia intoxicațiilor la animale. Cunoaşterea efectelor poluării mediului şi a măsurilor de prevenire/combatere a acesteia. Profilaxia intoxicaţiilor la om.

Toxicologie 2

Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în domeniul toxicologiei veterinare. Cunoaşterea toxicelor şi a acţiunii lor asupra organismelor vii. Obţinerea deprinderilor practice pentru stabilirea diagnosticului de intoxicaţie. Terapia şi profilaxia intoxicațiilor la animale. Cunoaşterea efectelor poluării mediului şi a măsurilor de prevenire/combatere a acesteia. Profilaxia intoxicaţiilor la om.

Parazitologie, boli parazitare si prelegeri clinice pe specii 2

Însuşirea cunoştinţelor de parazitologie generală şi de patologie generală în boli parazitare. Formarea de priceperi şi deprinderi privind diagnosticul clinic, anatomo-patologic şi de laborator în boli parazitare la animale. Însuşirea unui sistem de cunoştinţe privind etiologia, biologia, epidemiologia, patogeneza, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, prognosticul, tratamentul şi profilaxia în principalele helmintoze la animale.

Parazitologie, boli parazitare si prelegeri clinice pe specii 3

Însuşirea cunoştinţelor de parazitologie specială şi de patologie generală în boli parazitare. Însuşirea unui sistem de cunoştinţe privind etiologia, biologia, epidemiologia, patogenia, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, prognosticul, tratamentul şi profilaxia în helmintoze şi arahnoentomoze la animale. Formarea de priceperi şi deprinderi privind diagnosticul clinic, anatomo-patologic şi de laborator în boli parazitare la animale. Însuşirea metodologiei de examen clinic şi formarea aptitudinilor specifice în aplicarea programelor de control parazitologic.

Oncologie

Conform programei se urmareste intelegerea si insusirea unei patologii complexe, plecand de la elemente anatomo-fiziologice, de semiotica, diagnostic clinic diferential, finalizand cu stabilirea conduitei terapeutice corecte, a metodelor de profilaxie specifica/nespecifica

Medicina animalelor acvatice si acvacultura

 

Practică intramurală și extramurală 4

 

Practică externă 4*

 

Patologie exotica

Formarea noţiunilor şi deprinderilor specifice domeniului patologiei exotice. Cunoaşterea noţiunilor specifice în domeniul patologiei exotice, noţiuni anamnetice si semiotice de bază, elemente de diagnostic în boli exotice sau boli asociate unor specii de a speciilor de animale sălbatice sau de laborator, conduita terapeutică adecvată în cazul unor boli exotice sau boli asociate unor specii de animale sălbatice sau de laborator.

Biotehnologii în reproducție

Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a fenomenelor biotehnologiilor de reproducţie. Însuşirea metodelor de cunoaştere a biotehnologiilor de reproducţie la mascul şi femelă. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a biotehnicii însămânţărilor artificiale la animale. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a embriotransferului şi biotehnologiilor asociate.

 

Sanatatea albinelor si viermilor de matase

 

Activități de voluntariat

Dezvoltarea culturii voluntariatului în rândul studenţilor la programul de studiu medicină veterinară.

Dezvoltarea simțului civic prin participare voluntara la activizați în domeniul bunastarii animalelor, protecției mediului, dezvoltării învățământului si științei medicale veterinare; dezvoltarea capacității de întocmire a unui raport de activități de voluntariat .

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Clinica medicala si prelegeri clinice pe specii 3

Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice (activitate clinică), realizarea studiului de caz, în contact nemijlocit cu animalele şi proprietarii lor, fiind orientaţi pentru a învăţa cum să culeagă şi să cumuleze datele anamnetice în vederea conturării unui diagnostic prezumtiv la animale (cabaline, taurine, ovine, caprine, suine, canide,feline si pasari).

Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a etiologiei, metodelor de diagnostic şi a terapiei bolilor interne la animale: cabaline, taurine, ovine, caprine, suine, canide, feline si pasari.

Conştientizarea imperiozităţii perfecţionării şi îmbunătăţirii continue a nivelului de pregătire, în concordanţa cu introducerea/recomandarea unor noi metode/tehnici de diagnostic şi tratament în bolile interne la animale.

Clinica medicala si prelegeri clinice pe specii 4

Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practic (activitate clinică), realizarea studiului de caz, în contact nemijlocit cu animalele şi proprietarii lor, fiind orientaţi pentru a învăţa cum să culeagă şi să cumuleze datele anamnetice în vederea conturării unui diagnostic prezumtiv la animale (cabaline,taurine, ovine, caprine, suine, canide,feline si pasari).

Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a etiologiei, metodelor de diagnostic şi a terapiei bolilor interne la animale: cabaline, taurine, ovine, caprine, suine, canide,feline si pasari.

Conştientizarea imperiozităţii perfecţionării şi îmbunătăţirii continue a nivelului de pregătire, în concordanţa cu introducerea/recomandarea unor noi metode/tehnici de diagnostic şi tratament în bolile interne la animale.

Clinica chirurgicala si prelegeri clince pe specii 2

Dobândirea de cunoștințe corespunzătoare despre patologia chirurgicală pe specii. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice (activitate clinică) in conformitate cu programa analitica, realizarea studiului de caz, în contact nemijlocit cu animalele şi proprietarii lor, fiind orientaţi pentru a învăţa cum să culeagă şi să cumuleze datele anamnetice ale examenului clinic în vederea conturării unui diagnostic prezumtiv. Stabilirea diagnosticului si a protocolului chirurgical, urmărirea in dinamica a pacientului, prevenirea si combaterea complicațiilor intra si postoperatorii. Întocmirea si completarea  foii de observatei clinica pentru animalele consultate in clinica si pentru cele internate in spital. Prezentarea şi însușirea de către studenţi a entităţilor patologice cu specific chirurgicale la animalele renta si cele de companie prezentate in cadrul clinicii sau in ferma. Aplicarea tehnicilor chirurgicale specifice si a protocoalelor chirurgicale indicate in entitățile patologice studiate. Însușirea metodelor de examinare, profilaxie şi tratament a afecțiunilor chirurgicale pe aparate si sisteme.

Clinica chirurgicala si prelegeri clinice pe specii 3

Dobândirea de cunoștințe corespunzătoare despre patologia chirurgicală pe specii. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice (activitate clinică) in conformitate cu programa analitica, realizarea studiului de caz, în contact nemijlocit cu animalele şi proprietarii lor, fiind orientaţi pentru a învăţa cum să culeagă şi să cumuleze datele anamnetice ale examenului clinic în vederea conturării unui diagnostic prezumtiv. Stabilirea diagnosticului si a protocolului chirurgical, urmărirea in dinamica a pacientului, prevenirea si combaterea complicațiilor intra si postoperatorii. Întocmirea si completarea  foii de observatei clinica pentru animalele consultate in clinica si pentru cele internate in spital. Prezentarea şi însușirea de către studenţi a entităţilor patologice cu specific chirurgicale la animalele renta si cele de companie prezentate in cadrul clinicii sau in ferma. Aplicarea tehnicilor chirurgicale specifice si a protocoalelor chirurgicale indicate in entitățile patologice studiate. Însușirea metodelor de examinare, profilaxie şi tratament a afecțiunilor chirurgicale pe aparate si sisteme.

Boli infectioase, medicina preventiva si prelegeri clinice pe specii 3

Cunoașterea bolilor cu etiologie microbiană şi a modalităților prin care poate fi controlată izbucnirea/răspândirea acestora pentru a asigura sănătatea animalelor crescute pentru producții alimentare şi pentru agrement, inclusiv pentru a evita transmiterea la om.

Cunoașterea cauzelor şi genezei bolilor infecțioase ale animalelor, cunoașterea principiilor şi particularităților necesare formulării suspiciunii și confirmării diagnosticului fiecărei boli infecțioase.

Cunoașterea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor infecțioase ale animalelor de rentă cu impact economic major asupra producțiilor animale şi asupra comerțului.

Cunoașterea bolilor infecțioase majore ale animalelor de companie și a bolilor infecțioase ale animalelor transmisibile la om.

Boli infectioase, medicina preventiva si prelegeri clinice pe specii 4

Cunoaşterea bolilor cu etiologie microbiană şi a modalităţilor prin care poate fi controlată izbucnirea/raspandirea acestora pentru a asigura sanătatea animalelor crescute pentru producţii alimentare şi pentru agrement, inclusiv pentru a evita transmiterea la om.

Cunoaşterea cauzelor şi genezei bolilor infecţioase ale animalelor, cunoaşterea principiilor şi particularităţilor necesare formulării suspiciunii si confirmarii diagnosticului fiecărei boli infecţioase.

Cunoaşterea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase ale animalelor de rentă cu impact economic major asupra producţiilor animale şi asupra comerţului.

Cunoașterea bolilor infecţioase majore ale animalelor de companie si a bolilor infectioase ale animalelor transmisibile la om.

Tulburari de reproducere si prelegeri clinice pe specii 1

Însușirea de către studenți a afecțiunilor puerperale care generează stari de infecunditate la animale. Însușirea de către studenți a afecțiunilor congenitale și dobândite ale organelor copulatoare și uterine care determină stări de infecunditate la vacă, iapă, oaie, capră, scroafă, cățea și pisică. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a etiologiei, metodelor de diagnostic şi a terapiei afecţiunilor puerperale. Însuşirea metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament a afecțiunilor care determină stări de infecunditate şi sterilitate la femele.

Tulburari de reproducere si prelegeri clinice pe specii 2

Însușirea de către studenți a afecțiunilor care generează stari de infecunditate la femele și masculi și a afecțiunilor glandei mamare. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament a afecţiunilor care determină stări de infecunditate şi sterilitate la masculi şi femele. Însușirea metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament a stărilor patologice ale glandei mamare.

Igiena si tehnologie alimentara 2

Disciplina asigură iniţierea viitorilor medici veterinari specialişti în siguranţa alimentelor în domeniul tehnologiei aplicate în industria alimentară pentru principalele categorii de produse alimentare. Prin prezentarea noţiunilor de bază ale tehnologiei prelucrării laptelui și a produselor lactate, a mierii și a ouălor, precum şi a aplicării normelor de igienă şi calitate pe fluxurile generale de obţinere a principalelor grupe de alimente, disciplina îşi propune asigurarea unei baze de cunoştinţe în domeniul siguranţei alimentelor şi al sănătăţii publice. Formarea de specialişti în domeniul tehnologiei şi calităţii alimentelor. Dezvoltarea abilităţii de a identifica etape tehnologice de obţinere a produselor alimentare, de a adapta cunoştinţele teoretice realităţii din teren şi de a identifica eventuale abateri de la cerinţele legale care definesc tehnologia de procesare a alimentelor. Însuşirea şi înţelegerea modului de funcţionare a echipamentelor şi maşinilor utilizate în obţinerea principalelor grupe de produse alimentare. Însuşirea limbajului de specialitate. Înţelegerea corelaţiei dintre siguranţa produselor finite şi respectarea cerinţelor de igienă şi a normelor de tehnologie în procesul de producţie.

Inspectia si controlul produselor alimentare de origine animala 1

Formarea noţiunilor şi deprinderilor specifice domeniului inspecţiei şi controlului calităţii produselor alimentare. Cunoaşterea noţiunilor specifice în domeniul calităţii alimentelor, care să corespundă dezideratelor igienice şi de respectare a siguranţei alimentare, se impune mai ales pentru asigurarea sănătăţii umane prin producerea şi comercializarea unor produse de origine animală, vegetală sau mixte corespunzătoare şi pentru încadrarea acestora în normele igienico-tehnologice legale de calitate. Aprofundarea tipurilor de pericole şi evaluarea riscurilor asociate alimentelor, în scopul dezvoltării unor sisteme manageriale de prevenire a apariţiei riscurilor şi de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare care reglementează calitatea şi siguranţa alimentelor.

Inspectia si controlul produselor alimentare de origine animala 2

La finalul cursului, studenții vor deține competențele de bază specifice profesiei de medic veterinar oficial, necesare pentru a realiza controlul alimentelor de origine animală, conform legislației, în scopul garantării siguranței alimentelor și sănătății publice, în spiritul conceptului “one health”. Studenții vor avea competența de a realiza examinarea ante- și post-mortem a animalelor și de a identifica situațiile care afectează calitatea și siguranța produselor de origine animală. Stăpânirea tehnicilor de inspecţie şi control al produselor şi alimentelor de origine animală, conform legislaţiei în vigoare. Studenții vor putea recunoaște alterarea alimentelor și vor putea oferi consiliere privind măsurile preventive. Studenții vor fi capabili să realizeze examinare microbiologică alimentară specifică pentru diferitele categorii de alimente și vor putea interpreta rezultatele. Studenții vor avea competența de a recunoaște principalele pericole biologice, fizice și chimice asociate cu alimentele și vor putea emite recomandări privind prevenția și controlul acestora. Studenții vor fi capabili să identifice riscurile și opțiunile de control al riscurilor asociate cu procesarea, conservarea sau manipularea produselor alimentare. Studenții vor fi capabili să efectueze analiza alimentelor de origine animală și să identifice situațiile care afectează calitatea și siguranța. Studenții vor avea capacitatea de a interpreta informațiile obținute în urma controlului alimentelor, în totalitatea lor, le vor asocia cu rezultatele examenelor de laborator și cu posibilele dovezi de fraudă și vor aplica deciziile potrivite, în raport cu legislația. Studenții vor putea utiliza abordarea pe bază de risc a siguranței alimentelor, prin deținerea competenței de a concepe, implementa și verifica sisteme de management al siguranței alimentelor, bazate pe principiile HACCP.

Radiologie si imagistica 1

Utilizarea radiaţiilor ionizante şi neionizante  în scop de diagnostic la animale. Cunoaşterea şi aplicarea incidenţelor radiologice şi imagistice în funcţie de segmentul anatomic examinat. Cunoaşterea modului de acţiune a radiaţiilor ionizante asupra materiei Cunoaşterea anatomiei segmentului examinat şi evaluarea imaginii obţinute. Interpretarea semiologiei imagistice. Cunoaşterea noţiunilor de radioprotecţie.

Radiologie si imagistica 2

Utilizarea radiaţiilor ionizante şi neionizante  în scop de diagnostic la animale. Cunoaşterea şi aplicarea incidenţelor radiologice şi imagistice în funcţie de segmentul anatomic examinat. Cunoaşterea anatomiei segmentului examinat şi evaluarea imaginii obţinute. Interpretarea semiologiei imagistice.

Medicina veterinara de urgenta

Însușirea de către studenți a modalității de management a  urgențelor veterinare complexe, abordând protocoale, ghiduri și tehnici de urgență specifice. Prezentarea și însușirea de către studenți a metodelor de examinare, de diagnostic și de terapie în urgențele veterinare și terapia intensivă.

Managementul sigurantei alimentelor

Formarea noţiunilor şi deprinderilor specifice domeniului siguranţei şi calităţii produselor alimentare; Cunoaşterea noţiunilor specifice în domeniul siguranţei alimentelor, în vederea obţinerii de produse agroalimentare de calitate microbiologică superioară. Cunoaşterea sistemelor de management al siguranţei alimentelor, prin prisma aplicaţiilor deja existente în domeniul industriei alimentare, cum ar fi ISO 22000 şi planul HACCP. Identificarea potenţialelor riscuri pentru sănătatea consumatorilor şi localizarea apariţiei lor în cadrul fluxului tehnologic. Cunoaşterea noţiunilor specifice în domeniul calităţii alimentelor, care să corespundă dezideratelor igienice şi de respectare a siguranţei alimentare, se impune mai ales pentru asigurarea sănătăţii umane prin producerea şi comercializarea unor produse de origine animală, vegetală sau mixte corespunzătoare şi pentru încadrarea acestora în normele igienico-tehnologice legale de calitate. Aprofundarea tipurilor de pericole şi evaluarea riscurilor asociate alimentelor, în scopul dezvoltării unor sisteme manageriale de prevenire a apariţiei riscurilor şi de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare care reglementează calitatea şi siguranţa alimentelor.

Ortopedie si podotehnie

Dobîndirea de cunostinte corespunzatoare despre patologia ortopedica ale animalelor Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice (activitate clinică)in conformitate cu programa analitica, realizarea studiului de caz, în contact nemijlocit cu animalele şi proprietarii lor, fiind orientaţi pentru a învăţa cum să culeagă şi să cumuleze datele anamnetice ale examenului clinic în vederea conturării unui diagnostic prezumtiv. Intocmirea si completarea corecta a foii de observatie clinica pentru animalele consultate in clinica si pentru cele internate in spital. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a entităţilor patologice cu specific ortopedic si de podotehnie la animalele renta si cele de companie prezentate in cadrul clinicii sau in ferma. Însuşirea metodelor de examinare, profilaxie şi tratament a afecţiunilor ortopedice la nivelul aparatului locomotor. Completarea fisei de examinare ortopédica pentru cazurile examinare si inregistrarea acestora in sistemul electronic DIGITAIL.

Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică

Insuşirea cunoştinţelor generale privind rolul cercetării ştiinţifice ca factor de progres al profesiei, metodologia, strategia, proiectarea, modelarea, redactarea şi interpretarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul medicinei veterinare.

Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţii de elaborare a unui proiect de cercetare stiintifica

Cunoasterea etapelor de realizare si a modalitatilor de interpretare a rezultatelor

Înţelegerea importantei aplicarii cercetarii stiintifice în profesia medical veterinara.

Practică intramurală și extramurală 5

 

Practică  externă 5*

 

Terapii alternative

 

Zoonoze emergente si reemergente

Cunoașterea şi înţelegerea principalelor zoonoze emergente şi reemergente. Cunoaşterea cauzelor şi genezei bolilor cu caracter de zoonoza emergente şi reemergente. Asigurara înţelegerii de către studenţi a principiilor şi particularităţilor formulării şi confirmării diagnosticului unor zoonoze emergente şi reemergente. Dezvoltarea la studenţi a capacităţii de a înţelege strategiile de prevenire şi combatere a zoonozelor emergente şi reemergente şi a impactului lor economic.

Antreprenoriat în medicină veterinară

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor teoretice şi practice necesare unui strategii de bussines în medicină veterinară. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a strategiilor de înființare a unei firme în domeniul medical veterinar.

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Medicina legala si diagnostic necropsic 1

Formarea de abilități teoretice şi practice în domeniul diagnosticului postmortem, recoltarea de probe

adecvate pentru examene suplimentare.

Disciplină care se ocupă cu studiul situaţiilor în care moartea animalelor apare în condiţii suspecte, pe fondul unei stări de sănătate reale sau aparente. Rezultatele cercetărilor întreprinse de un expert sunt ulterior folosite pentru demonstrarea faptelor, în baza adevărului ştiinţific unanim acceptat, pentru soluţionarea unor cauze în justiţie. Diagnosticul necropsic reprezintă metoda de bază folosită atât în practica medico-legală cât şi în activitatea curentă de diagnostic, fiind punctul de plecare a diagnosticului postmortem.

Medicina legala si diagnostic necropsic 2

Formarea de abilități teoretice şi practice în domeniul diagnosticului postmortem, recoltarea de probe

adecvate pentru examene suplimentare.

Disciplină care se ocupă cu studiul situaţiilor în care moartea animalelor apare în condiţii suspecte, pe fondul unei stări de sănătate reale sau aparente. Rezultatele cercetărilor întreprinse de un expert sunt ulterior folosite pentru demonstrarea faptelor, în baza adevărului ştiinţific unanim acceptat, pentru soluţionarea unor cauze în justiţie. Diagnosticul necropsic reprezintă metoda de bază folosită atât în practica medico-legală cât şi în activitatea curentă de diagnostic, fiind punctul de plecare a diagnosticului postmortem.

Farmacie

Îmbunătăţirea formaţiei medicilor veterinari farmacişti printr-o pregătire la nivel înalt în domeniul tehnologiei farmaceutice, legislaţiei, managementului şi marketingului farmaceutic veterinar; furnizarea cunoştinţelor necesare desfăşurării tuturor activităţilor implicate de profesia de medic veterinar farmacist. Însuşirea cunoştinţelor absolut indispensabile practicării cu maximă competenţă a profesiei farmaceutice veterinare în toate ramurile de activitate: industria farmaceutică veterinară, unităţi farmaceutice veterinare, depozite de medicamente, distribuţie de medicamente, departamente de farmacovigilenţă. Dobândirea unor cunoştinţe referitoare la cercetarea, crearea şi dezvoltarea produselor medicinale veterinare; etapele parcurse pentru obţinerea unui medicament (faze preclinice, clinice); parcursul unui medicament de la laborator la pacient. Dobândirea unor cunoştinţe referitoare la asigurarea calităţii medicamentelor, regulile de bună practică a fabricaţiei, metode de control a calităţii produselor finite şi validarea producţiei. Dobândirea abilităţilor necesare executării responsabile a sarcinilor implicate de activităţile farmaceutice veterinare. Însuşirea cunoştinţelor necesare asigurării condiţiilor de păstrare şi eliberare a produselor medicinale de uz veterinar şi a celorlalte produse existente în unităţile farmaceutice veterinare, conform prevederilor legale în vigoare. Conştientizarea de către studenţi a nevoii de formare continuă, ţinând cont de dezvoltarea explozivă a industriei farmaceutice. Dobândirea unor cunoştinţe necesare asigurării sănătăţii publice prin mijloace care să nu împiedice dezvoltarea industriei farmaceutice şi comerţului cu produse medicinale veterinare.

Legislatie in medicina veterinara

Însuşirea noţiunilor şi formarea abilităţilor analitice/decizionale privind domeniul legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. Insusirea de catre studenti a notiunilor introductive din teoria generala a dreptului, a deontologiei medecale veterinare si cunosterea principalelor norme, reglementari si directive in domeniul veterinar, stabilite la nivel national, de organisme internationale si de Uniunea Europeana, in vederea completarii cunostintelor necesare practicarii medicinei veterinare si a realizarii unei competente necesare in domeniul “economiei veterinare”.

Deontologie

Însuşirea noţiunilor şi formarea abilităţilor analitice/decizionale privind domeniul deontologiei profesionale. Insusirea de catre studenti a deontologiei medecale veterinare si cunosterea principalelor norme, reglementari si directive in acest sens, elaborate la nivel national si de organisme internationale(Uniunea Europeana, OMS, Asociatia Veterinara Mondiala) in vederea completarii cunostintelor necesare practicarii medicinei veterinare si a realizarii unei competente necesare in domeniul “economiei veterinare”.

Terapeutica

Oferirea unei baze teoretice aplicative reale în stabilirea unei conduite terapeutice optime, în timp util, cu maxim efect şi cu riscuri terapeutice minime, studenţilor din ultimul an de studiu

Integrarea în mod eficient a cunoştinţele asimilate prin aplicarea noţiunilor de farmacologie în contextul clinic aferent bolilor de largă răspândire, în corelaţie cu contextul etio-patogenetic şi evolutiv al afecţiunii, cu individualizări punctuale, hotărâte de terapeutul veterinar.

Lucrari practice in unitatile de sacrificare si procesare a produselor alimentare

Formarea noţiunilor şi deprinderilor specifice domeniului controlului calităţii produselor alimentare. – Cunoaşterea noţiunilor specifice în domeniul calităţii alimentelor, care să corespundă dezideratelor igienice şi de respectare a siguranţei alimentare, se impune mai ales pentru asigurarea sănătăţii umane prin producerea şi comercializarea unor produse de origine animală, vegetală sau mixte corespunzătoare şi pentru încadrarea acestora în normele igienico-tehnologice legale de calitate. Aprofundarea tipurilor de pericole şi evaluarea riscurilor asociate alimentelor, în scopul dezvoltării unor sisteme manageriale de prevenire a apariţiei riscurilor şi de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare care reglementează calitatea şi siguranţa alimentelor.

Managementul bolilor animalelor de renta/ prelegeri clinice

 

Managementul bolilor animalelor de companie, sport si exotice/ prelegeri clinice

 

Managementul cresterii si bunastarii animalelor; managementul calităţii şi siguranţei alimentelor

 

Practică intramurală și extramurală 6

 

Parazitologie experimentala

Însuşirea cunoştinţelor in domeniu mecanismelor patogenetice, metodelor de diagnostic specifice si terapia antiparazitara. Formarea de competente de lucru in laboratoare de specialitate. Însuşirea unui sistem de cunoştinţe care sa permita valorificarea si interpretarea rezultatelor analizelor de laborator si clinice in domeniu experimental si aplicat. 

Tehnici de raportare, convenționale și digitale, pentru integrare la locul de muncă

 

 

 

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Managementul bolilor suinelor 1

Fundamentarea cunoştinţelor necesare de efectuare a diagnosticului clinic diferenţial pe sindroame, de stabilire a profilaxiei, tratamentului şi combaterii bolilor (infecţioase, parazitare, nutriţional metabolice, de adaptare şi stress) la suine şi a celor cu etiologie complexă (patologie chirurgicală, a reproducţiei, iatropatii, tehnopatii). În activitatea de clinică în ferme şi complexe studenţii identifică tulburările şi afecţiunile, punându-se accent pe formarea simţului clinic în condiţii de creştere intensivă, extensivă sau ecologică a suinelor.

Managementul bolilor suinelor 2

Fundamentarea cunoştinţelor necesare de efectuare a diagnosticului clinic diferenţial pe sindroame, de stabilire a profilaxiei, tratamentului şi combaterii bolilor (infecţioase, parazitare, nutriţional metabolice, de adaptare şi stress) la suine şi a celor cu etiologie complexă (patologie chirurgicală, a reproducţiei, iatropatii, tehnopatii). În activitatea de clinică în ferme şi complexe studenţii identifică tulburările şi afecţiunile, punându-se accent pe formarea simţului clinic în condiţii de creştere intensivă, extensivă sau ecologică a suinelor.

Managementul  bolilor la pasari 1

Specializarea viitorilor medici veterinari în domeniul aviculturii și în domeniul managementului bolilor păsărilor; prezentarea unor teme de consultanță aviară; Stabilirea diagnosticului diferențial în patologia aviară; Perspective și cerințe ale Uniunii Europene în avicultura românească. Cunoaşterea principalelor entităţi morbide infecţioase şi non infecţioase la păsări şi a tehnopatiilor apărute ca urmare a intensivizării producţiei şi creşterii cererii de produse avicole pe piaţa naţională şi transnaţională;  prezentarea metodelor de profilaxie şi combatere;  menţinerea igienei şi bunăstării, instituirea măsurilor de biosecuritate.

Managementul  bolilor la pasari 2

Specializarea viitorilor medici veterinari în domeniul aviculturii și în domeniul managementului bolilor păsărilor; prezentarea unor teme de consultanță aviară; Stabilirea diagnosticului diferențial în patologia aviară; Perspective și cerințe ale Uniunii Europene în avicultura românească. Cunoaşterea principalelor entităţi morbide infecţioase şi non infecţioase la păsări şi a tehnopatiilor apărute ca urmare a intensivizării producţiei şi creşterii cererii de produse avicole pe piaţa naţională şi transnaţională;  prezentarea metodelor de profilaxie şi combatere;  menţinerea igienei şi bunăstării, instituirea măsurilor de biosecuritate.

Managementul bolilor rumegatoarelor 1

Integrarea cunoștințelor acumulate si asimilarea de cunoștințe noi. Confruntarea studentului cu situații autentice si complexe cu scopul de a dezvolta si exersa una sau mai multe competente: Confruntarea cu situații reale in context academic sau profesional; Înțelegerea si rezolvarea unei probleme complexe si realiste; Autonomia individuala, dar si colaborarea in rezolvarea unui caz concret, întocmirea unui plan de intervenție pentru monitorizarea unei exploatații cu scopul optimizării rezultatelor economice; Dezvoltarea de abilitați practice, decizionale si responsabile în raport cu o problematică adecvată; Evaluarea critica a stării de boala şi rațiunea aplicării unui anumit tratament; Asimilarea prin exercițiu a principalelor manopere necesare unui practician veterinar.

 

Managementul bolilor rumegatoarelor 2

Integrarea cunoștințelor acumulate si asimilarea de cunoștințe noi. Confruntarea studentului cu situații autentice si complexe cu scopul de a dezvolta si exersa una sau mai multe competente: Confruntarea cu situații reale in context academic sau profesional; Înțelegerea si rezolvarea unei probleme complexe si realiste; Autonomia individuala, dar si colaborarea in rezolvarea unui caz concret, întocmirea unui plan de intervenție pentru monitorizarea unei exploatații cu scopul optimizării rezultatelor economice; Dezvoltarea de abilitați practice, decizionale si responsabile în raport cu o problematică adecvată; Evaluarea critica a stării de boala şi rațiunea aplicării unui anumit tratament; Asimilarea prin exercițiu a principalelor manopere necesare unui practician veterinar.

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Managementul  bolilor  ecvinelor 1

Oferirea de informații noi privind patologia calului si procedurile  / protocoalele aplicate in acest domeniu. Deprinderea unor manopere mai simple. Metode de abordare a calului in diferite situații patologice. Cunoașterea manoperelor paraclinice si a indicațiilor acestora.

Managementul bolilor ecvinelor 2

Oferirea de informații noi privind patologia calului si procedurile  / protocoalele aplicate in acest domeniu. Deprinderea unor manopere mai simple. Metode de abordare a calului in diferite situații patologice. Cunoașterea manoperelor paraclinice si a indicațiilor acestora.

Managementul bolilor  felinelor si canidelor 1

Înțelegerea și însușirea unei patologii complexe, plecând de la elemente anatomo-fiziologice, de semiotică, diagnostic clinic diferențial, finalizând cu stabilirea conduitei terapeutice corecte, a metodelor de profilaxie specifică/nespecifică. Parcurgerea etapelor necesare stabilirii naturii afecţiunii, terapiei şi a profilaxiei, pentru diminuarea riscurilor de contaminare umană sau animală.

Managementul bolilor felinelor si canidelor 2

Înțelegerea și însușirea unei patologii complexe, plecând de la elemente anatomo-fiziologice, de semiotică, diagnostic clinic diferențial, finalizând cu stabilirea conduitei terapeutice corecte, a metodelor de profilaxie specifică/nespecifică. Parcurgerea etapelor necesare stabilirii naturii afecţiunii, terapiei şi a profilaxiei, pentru diminuarea riscurilor de contaminare umană sau animală.

Managementul  bolilor  animalelor din gradinile zoologice si rezervatiile naturale 1

Conform programei se urmareste intelegerea si insusirea unei patologii complexe, plecand de la elemente anatomo-fiziologice, de semiotica, diagnostic clinic, stabilirea conduitei terapeutice corecte, a metodelor de profilaxie specifica/nespecifica.  Tematica urmareste completarea cunoştinţelor, fiind ultima etapă pregătitoare pentru momentul în care absolventul se găseşte singur în faţa cazului clinic, urmând să parcurgă toate etapele necesare stabilirii naturii afecţiunii, terapiei şi a profilaxiei, pentru diminuarea riscurilor de contaminare umană sau animală.

Managementul  bolilor animalelor din gradinile zoologice si rezervatiile naturale 2

Conform programei se urmareste intelegerea si insusirea unei patologii complexe, plecand de la elemente anatomo-fiziologice, de semiotica, diagnostic clinic, stabilirea conduitei terapeutice corecte, a metodelor de profilaxie specifica/nespecifica.  Tematica urmareste completarea cunoştinţelor, fiind ultima etapă pregătitoare pentru momentul în care absolventul se găseşte singur în faţa cazului clinic, urmând să parcurgă toate etapele necesare stabilirii naturii afecţiunii, terapiei şi a profilaxiei, pentru diminuarea riscurilor de contaminare umană sau animală.

DENUMIRE

OBIECTIVE GENERALE

Managementul cresterii animalelor 1

Disciplina ofera viitorilor medici veterinari informatii privind managementul cresterii si exploatarii pe specii, optimizarea prelucrarii furajelor precum si eficienta economica a asigurarii si utilizarii acestora. Sunt abordate unele aspecte privind managementul reproductiei economice a animalelor de ferma precum si al valorificarii productiilor animale. Cunoaşterea fluxului tehnologic în unităţile de creştere a animalelor, precum şi obţinerea unor producţii maxime şi menţinerea stării de sănătate.

Managementul cresterii animalelor 2

Disciplina oferă viitorilor medici veterinari informații privind managementul creșterii și exploatării animalelor de fermă, optimizarea prelucrării furajelor precum și eficiența economică a asigurării și utilizării acestora. Sunt abordate unele aspecte privind managementul reproducției economice a animalelor de fermă precum și al valorificării producțiilor animale. Cunoaşterea fluxului tehnologic în unităţile de creştere a animalelor, precum şi obţinerea producţiilor maxime, în condițiile menţinerii stării de sănătate.

Managementul bunastarii  animalelor 1

Formarea noțiunilor și deprinderilor specifice managementului bunăstării animalelor de fermă, de companie, a celor acvatice, a celor din grădini zoologice, parcuri și expoziții, cunoașterea actelor normative din domeniul protecției acestor categorii de animale și familiarizarea cu ghidurile de bune practici la aceste specii. Cunoașterea și aplicarea metodelor de evaluare a bunăstării la speciile de interes zootehnic, la animale favorite și cele din grădini zoologice, la animale acvatice. Familiarizarea cu sistemele, instalațiile şi tehnologiile de creștere care promovează bunăstarea deplină a animalelor. Cunoașterea standardelor de bunăstare în ferme, pe timpul transportului, în unitățile de tăiere etc.

Managementul bunastarii animalelor 2

Formarea noțiunilor și deprinderilor specifice managementului bunăstării animalelor de fermă, de companie, a celor acvatice, a celor din grădini zoologice, parcuri și expoziții, cunoașterea actelor normative din domeniul protecției acestor categorii de animale și familiarizarea cu ghidurile de bune practici la aceste specii. Cunoașterea și aplicarea metodelor de evaluare a bunăstării la speciile de interes zootehnic, la animale favorite și cele din grădini zoologice, la animale acvatice. Familiarizarea cu sistemele, instalaţiile şi tehnologiile de creştere care promovează bunăstarea deplină a animalelor. Cunoașterea standardelor de bunăstare în ferme, pe timpul transportului, în unitățile de tăiere etc.

Inspectia  si controlul  in unitati specializate pentru obtinerea si procesarea produselor de origine animala 1

Formarea noţiunilor şi deprinderilor specifice inspecției și controlului în unități de industrie alimentară. Cunoaşterea noţiunilor specifice necesare desfășurării inspecțiilor și controlului în unități specializate de obținere a alimentelor de origine animală. Cunoașterea etapelor necesare pentru înregistrare / autorizarea sanitară veterinară a unităților de prelucrare a alimentelor de origine animală.

Inspectia  si controlul  in unitati specializate pentru obtinerea si procesarea produselor de origine animala 2

Obiectivul principal al disciplinei constă în crearea unei baze de cunoştinţe şi competenţe pentru instruirea viitorilor specialişti în domeniul siguranţei alimentelor, capabili să coordoneze activităţi de inspecţie şi control oficial, în mod specific profilului fiecărei unităţi de industrie alimentară şi în conformitate cu normele legislative în vigoare. -Crearea unei baze de cunoştinţe privind cerinţele specifice pentru unităţile specializate de industrie alimentară, conform actelor normative în vigoare. -Furnizarea cunoştinţelor necesare şi dezvoltarea abilităţii de a verifica programele specifice de management integrat al siguranţei şi calităţii alimentelor prin abordarea controlului pe lanţul alimentar şi prin evaluarea factorilor de risc. -Furnizarea cunoştinţelor necesare şi dezvoltarea abilităţii de a desfăşura activităţi specifice de inspecţie şi control al unităţilor de industrie alimentară, în condiţiile particulare ale diferitelor profiluri ale acestora. -Achiziţionarea cunoştinţelor necesare şi a competenţelor de răspuns la neconformitate, prin măsuri corective şi coercitive specifice. Crearea unei baze de cunoştinţe şi abilităţi pentru evaluarea specifică a unităţilor de industrie alimentară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea clasificării şi autorizării.

DENUMIRE

OBIECTIVE GENERALE

Urgente in medicina animalelor de companie  1Însușirea de către studenți a afecțiunilor diferitelor aparate și sisteme ale corpului animal care pot fi încadrate în categoria urgențelor la canide, feline și cabaline. Prezentarea și însușirea de către studenți a metodelor de examinare, diagnostic și terapie în urgențele veterinare și terapia intensivă la nivelul diferitelor aparate și sisteme la canide, feline și cabaline.
Urgente in medicina animalelor de companie 2Însușirea de către studenți a afecțiunilor diferitelor aparate și sisteme ale corpului animal care pot fi încadrate în categoria urgențelor la canide, feline și cabaline. Prezentarea și însușirea de către studenți a metodelor de examinare, diagnostic și terapie în urgențele veterinare și terapia intensivă la nivelul diferitelor aparate și sisteme la canide, feline și cabaline.
Urgenta in medicina animalelor  de renta 1Însușirea de către studenți a metodelor de diagnostic precoce și de intervenție rapidă în urgențele veterinare la animalele de rentă. Prezentarea şi însușirea de către studenți a metodelor de examinare, diagnostic rapid şi terapie intensivă în urgențele veterinare la animalele de rentă.
Urgenta in medicina animalelor de renta 2Însușirea de către studenți a metodelor de diagnostic precoce și de intervenție rapidă în urgențele veterinare la animalele de rentă. Prezentarea şi însușirea de către studenți a metodelor de examinare, diagnostic rapid şi terapie intensivă în urgențele veterinare la animalele de rentă.
Urgențe în medicina animalelor sălbatice, exotice, din rezervații și grădini zoologice 1Înțelegerea și însușirea unei patologii complexe, plecând de la elemente anatomo-fiziologice, de semiotică, diagnostic clinic diferențial, finalizând cu stabilirea conduitei terapeutice corecte, a metodelor de profilaxie specifică/nespecifică. Parcurgerea etapelor necesare stabilirii naturii afecţiunii, terapiei şi a profilaxiei, pentru diminuarea riscurilor de contaminare umană sau animală.
Urgențe în medicina animalelor sălbatice, exotice, din rezervații și grădini zoologice 2Înțelegerea și însușirea unei patologii complexe, plecând de la elemente anatomo-fiziologice, de semiotică, diagnostic clinic diferențial, finalizând cu stabilirea conduitei terapeutice corecte, a metodelor de profilaxie specifică/nespecifică. Parcurgerea etapelor necesare stabilirii naturii afecţiunii, terapiei şi a profilaxiei, pentru diminuarea riscurilor de contaminare umană sau animală.